Menadžment tehnologije i razvoja

Početna - Izborni predmeti - Menadžment tehnoloških operacija

Menadžment tehnoloških operacija

Prof. da Maja Levi-Jakšić, Doc. dr Sanja Marinković

Broj ESPB: 5

Obrazovni cilj

Sticanje znanja u strateškom i operativnom menadžmentu tehnoloških operacija koje se nalaze u srži kreiranja nove vrednosti u obliku proizvoda i usluga firme.


Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Studenti poseduju znanja i veštine da prepoznaju tehnološke operacije, formiraju lance nove vrednosti i odrede mesto organizacije, kao i da unapređuju efikasnost fokusom na operacije u kojima se stvara vrednost i efektivnost razvojem tehnologija i konkurentnosti osnovnih proizvoda i usluga koje organizacija nudi na tržištu.


Struktura/sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Menadžment operacija – osnovni koncept, opšti modeli, strateški i operativni pristup; Strategija operacija: uticaj okruženja i interni faktori, pristupi eksterne i interne orijentacije i fokusa; Lanac vrednosti i modeli za organizacije u domenu proizvodnje, profesionalnih usluga i mrežnog tipa. Osnovni modeli osnovnih (primarnih) i operacija podrške; Tehnološke operacije i osnovne dimenzije nove vrednosti u obliku proizvoda i usluga; Bazne, ključne i nastajuće tehnologije u razvoju operacija; Rast i razvoj organizacije i modeli integracije; Diversifikacija i kooperacija; Outsorsing i razvoj ključnih kompetentnosti; Transakciona analiza; Nove tehnologije i razvoj operacija.

Praktična nastava: Indikatori performansi tehnologije u preduzeću: Pokazatelji tehnološkog progresa (TP), Vrste TP, Stopa TP, Matrica ciljeva za ocenu efikasnosti i efektivnosti tehnologije; Poslovne dimenzije i metode za ocenu i vrednovanje tehnologije; Metode evaluacije i selekcije tehnologije: Metoda rangiranja, Metoda AHP, Metode za podršku inovacijama tehnologije u preduzeću; Rešavanje zadataka korišćenjem softvera; Primena metoda u domaćim preduzećima; Prezentacije seminarskih radova i projektnih zadataka.


Metode izvođenja nastave

Prezentacija gradiva u obliku predavanja, analiza slučajeva prakse, prikaz softvera, aktivno uključivanje studenata u istraživanja u praksi, seminarski radovi i produbljivanje teorijskih znanja uz istraživanja Interneta i dopunske literature.


Literatura
  1. Levi-Jakšić, M.: Upravljanje tehnologijom i operacijama, Čigoja štampa, Beograd, 2001.
  2. Levi-Jakšić M., Komazec, G.: Menadžment operacija, Megatrend, Beograd, 2008.
  3. Heizer, J., Render, B.: Operations Management, Prentice Hall, 2006.