Menadžment tehnologije i razvoja

Početna - Izborni predmeti - Razvoj malih i srednjih preduzeća

Razvoj malih i srednjih preduzeća

Prof. da Maja Levi-Jakšić, Doc. dr Sanja Marinković, Doc. dr Jasna Petković, Jovana Rakićević, Milica Jovanović

Broj ESPB: 6

Obrazovni cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa teorijskim konceptima, razvijenim modelima, metodama i tehnikama koje se primenjuju u razvojnim procesima u malim i srednjim preduzećima (MSP). Razvoj MSP zasnovan je na kreativnosti i inovacijama, a studenti fenomen MSP sagledavaju u širem društvenom kontekstu i detaljnije stiču znanja specifična za opstanak, stabilnost i razvoj MSP. 


Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Studenti se osposobljavaju da teorijski i praktično realizuju aktivnosti razvoja malih i srednjih preduzeća kao glavni akteri u tom procesu ili kao konsultanti koji prepoznaju nedostatke menadžmenta i organizacije, u stanju su da upravljaju promenama MSP i kreiraju strategiju stabilnosti, rasta i  razvoja primerenu konkretnim uslovima MSP.


Struktura/sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Razvoj strateškog razmišljanja u MSP; Inovacije, menadžment i preduzetništvo; Modeli inkrementalna/radikalna inovacija; Inovacioni proces: faze, model troškova, vrednovanje, ekonomska opravdanost, metode i modeli; Tipovi inovacija i kategorizacija preduzeća (životni ciklus, veličina, starost); Preduzetnički poduhvat; Rast i razvoj MSP; Razvoj MSP – vertikalna i horizontalna integracija, kooperacija, autsorsing; Mreže, partnerstva i transfer tehnologije; Preduzetništvo i biznis plan; Inovativne strategije MSP; Razvoj i unapređenje kreativnosti MSP. 

Praktična nastava: Časovi vežbi prate sadržaj i strukturu predavanja i uključuju: Studije slučaja; Analizu primera primene metoda i modela iz oblasti menadžmenta tehnologije i razvoja u MSP; Primenu metoda strategijskog menadžments SWOT/TOWS u MSP; Razvoj modela inovacionog procesa - od ideje do komercijalizacije; Primena Balanced Scorecard-a za merenje tehnološko-inovativnih performansi MSP; Primena alata za merenje inovativnosti u MSP; Merenje produktivnosti u MSP primenom Matrice ciljeva; Prezentacije seminarskih radova i projektnih zadataka.


Metode izvođenja nastave

Prezentacija gradiva u obliku predavanja, analiza slučajeva prakse, prikaz softvera, aktivno uključivanje studenata u istraživanja u praksi, seminarski radovi i produbljivanje teorijskih znanja uz istraživanja interneta i dopunske literature.


Literatura
    Osnovna literatura: 
  1. Levi Jakšić, M., Strateški menadžment tehnologije-inovacije, menadžment i preduzetništvo, FON, Beograd, 2001. 
  2. Marinković, S., Menadžment inovacija u uslugama, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2012.
Dopunska literatura: 
  1. Byers, T.H., Dorf, R.C., Nelson., A.J., Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 3rd Ed., International Ed. McGraww Hill, 2011.
  2. George, G., Bock, A.J., Inventing Entrepreneurs: Technology Innovators and Their Entrepreneurial Journey, Pearson Prentice Hall, 2009.
  3. McKiernan, P., Purg, D. (Eds.) Hidden Champions in CEE and Turkey - Carving Out a Global Niche, Springer, 2013.  
  4. Shane, S., Technology Strategy for Managers and Entrepreneurs, Prentice Hall, 2009.